Daser.am
Logo
Էլ․ Փոստ: support@daser.am
Logo daser.am

Թուրքերեն

մուտք գործեք կայք
Կպարապեմ թուրքերեն։ Եթե ցանկանում եք ծանոթանալ այդ լեզվին, խոսել թուրքերեն, ապա դասընթացը հենց Ձեզ համար է։ Դասերն անցկացվում են իմ կողմից մշակված ծրագրով։ Կպարապեմ ինչպես առցանց, այնպես էլ նախատեսված վայրում։ Ավելացնեմ նաև, որ տվյալ ոլորտում փորձս բավականին մեծ է։
Իմ էլեկտրոնային հասցեն՝ jenya.ohanyan@gmail.com
Գրել մուտք գործեք կայք