Daser.am
Logo
Էլ․ Փոստ: support@daser.am
Logo daser.am

Պարապում եմ ֆիզիկա

մուտք գործեք կայք
Պարապում եմ ֆիզիկա առարկա 7-12 -րդ դասարանի աշակերտների, ինչպես նաև դիմորդների հետ։ Ունեմ մանկավարժական փորձ։
Էրեբունի համայնք
Զանգել
Գրել մուտք գործեք կայք